میکسر سنگ مصنوعی

میکسر سنگ مصنوعی

میکسر سنگ مصنوعی
نوعی مخزنی است. که قادر به انتقال بتن در حین چرخش بوده و باعث می‌شود تا مخلوط و ملات بتن کاملاً با یکدیگر آمیخته شده و مانع از گیرش آن تا قبل‌از بتن‌ریزی یا ساخت سنگ مصنوعی شود. میکسر سنگ مصنوعی در واقع انواع بسیار متفاوتی دارد به‌عبارت‌دیگر این میکسر مخزنی است. که قادر به انجام هم مواردی مانند اختلاط ترکیب بتن یا ملات سنگ مصنوعی. چرخش و چرخاندن بتن یا ملات سنگ مصنوعی، ممانعت از گیرش بتن تا قبل‌از اعمال بتن و بتن‌ریزی است.