بتن پر مقاومت | 10 ویژگی بتن

بتن پر مقاومت

بتن پر مقاومت بتنی است که مقاوکت آن افزایش یافته و این نوع بتن با استفاده از موقعیت جغرافیای مفدار سیمان و بار اضافی را مهندسان اضافه کرده اندو ظرفیت کرنش بالاتری را دارد . بتن پر مقاومت چیست؟ مقدمه با توجه به مباحثی بیشماری که تکنولوژی بتن پر مقاومت وچود دارد، ما سعی بر […]